Cheryl & Jason – Stoke-By-Neyland Hotel – 25th October 2018